AdSenseBanner

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός από ΕΟΤ: <σχεδιασμός, κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο>

GR-ΑΘΗΝΑ: Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το σχεδιασμό κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ATM (Arabian Travel Market) Ντουμπάι – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 4-7/5/2010

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού- Διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -Τσόχα 7, ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ – Πληροφορίες τηλ.: 210-8707003 fax: 210-6466091, www.visitgreece.gr E-mail: skarveli_e@gnto.gr.
2. Κατηγορία, Περιγραφή υπηρεσιών: Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του σχεδιασμού, κατασκευής, διακόσμησης, εξοπλισμού, αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ATM (Arabian Travel Market) Ντουμπάι – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 4-7/5/2010 με κριτήριo κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.
3. Τόπος υποβολής προσφορών: Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ-, 1ος όροφος – Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Γεν. Πρωτόκολλο.
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών-Χρόνος παράδοσης έργου: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Την προηγουμένη ημέρα από την ημερομηνία έναρξης της Έκθεσης: 3.5.2010.
5. Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ασκούν συναφείς με το διακηρυσσόμενο έργο δραστηριότητες και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία παρόμοιων έργων σε διεθνές επίπεδο, ως προς τον σχεδιασμό, εξοπλισμό και διακόσμηση εκθεσιακών περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και να πληρούν τις προϋποθέσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ως και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.
6. Τρόπος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές των συμμετεχόντων πρέπει να είναι σύμφωνες, επί ποινή αποκλεισμού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναλυτικής διακήρυξης του ΕΟΤ και ιδίως να είναι σφραγισμένες, να αφορούν συνολικά στο προκηρυσσόμενο έργο, και όχι σε τμήμα του μόνο, και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7. Διάρκεια Έργου: Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,
β) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίες.
Στοιχεία σχετικά με την κατάσταση, τη νομική μορφή των συμμετεχόντων, καθώς και απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
9. Ονομασία και Διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του Διαγωνισμού:
Ε.Ο.Τ., Τσόχα 7, 11521, ΑΘΗΝΑ
Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης, γραφείο 4.21.
10. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 8/4/2010 και ώρα 12:00.
11. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα να παρίστανται πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα.
12. Η αποσφράγιση των προτάσεων θα γίνει στην Αθήνα, Tσόχα 7, την 8/4/2010 και ώρα 13:00.
13. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού 3.872,00€ (ποσό ίσο με το 5% επί του Π/Υ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
14. Όροι πληρωμής: Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών του περιπτέρου του ΕΟΤ στην έκθεση της παρούσας και την προσκόμιση τιμολογίου, με όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά, καθώς και την πιστοποίηση της άρτιας εκτέλεσής του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΕΟΤ.
15. Ο ΕΟΤ θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο με τους όρους που περιλαμβάνονται στην αναλυτική διακήρυξη, στην οποία επισυνάπτεται και σχετικό παράρτημα.
16. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
18. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 64.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Τύπο: 9/3/2010
20. Η διακήρυξη του διαγωνισμού που περιλαμβάνει αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη συγγραφή υποχρεώσεων, τους όρους της σύμβασης και τους λοιπούς όρους διεξαγωγής του, καθώς και σχετικά παραρτήματα, διατίθεται από τον ΕΟΤ, Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης, Αναστασίου Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα, 4ος όροφος, γραφείο 4.22, και δημοσιεύεται και στη διαδικτυακή διεύθυνση του ΕΟΤ www.visitgreece.gr / Διακηρύξεις διαγωνισμών.
21. Τυχόν ενστάσεις κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στον Ε.Ο.Τ., Δ/νση Διοικητικού / Γενικό Πρωτόκολλο, Α. Τσόχα 7, (1ος όροφος), 11521 Αθήνα, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με κατάθεση παραβόλου χιλίων ευρώ (1.000,00€).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails