AdSenseBanner

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την ανάληψη ενεργειών με στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία στον τομέα του Τουρισμού


Την ανάγκη ενσωμάτωσης των αρχών του «Τουρισμού για Όλους», δηλ. του τουρισμού που διασφαλίζει ότι «κάθε ένας - ασχέτως αναπηρίας - πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει προς μία χώρα, στο εσωτερικό της και σε οποιαδήποτε τοποθεσία, αξιοθέατο ή εκδήλωση που θα ήθελε να επισκεφθεί», στο εθνικό τουριστικό προϊόν και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα άτομα με αναπηρία καθώς και χιλιάδες συμπολίτες μας με παρόμοιες ανάγκες, επεσήμανε η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Υπόμνημα που απέστειλε στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνο.

Παρόλο που το δικαίωμα της πρόσβασης στον τουρισμό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε κοινωνικές δραστηριότητες, ούτε η ελληνική Πολιτεία ούτε η πλειοψηφία των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών της χώρας μας δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την οικονομική και κοινωνική σημασία του προσβάσιμου τουρισμού ή «Τουρισμού για Όλους», που πρέπει να αποτελεί τη βασική πλατφόρμα σχεδιασμού και ανάπτυξης των πάσης φύσεως τουριστικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει την πλήρη αλυσίδα: μεταφορές, τουριστικούς προορισμούς, διαμονή και εστίαση, επικοινωνία / συναλλαγή και πληροφόρηση σε προσβάσιμες μορφές.

Με δεδομένο το μέγεθος της αγοράς των ατόμων που έχουν ανάγκη προσβάσιμων υποδομών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά) και την εθνική ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτού, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο «Τουρισμός για Όλους» πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό στη χώρα μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Συνομοσπονδία προτείνει την δομημένη απευθείας διαβούλευση της Συνομοσπονδίας με την ηγεσία του Υπουργείου, καθώς και ενδεικτικά αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη του «Τουρισμού για Όλους»:

- Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στον τουρισμό.

- Σύσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνσης Θεμάτων Τουρισμού Ατόμων με Αναπηρία, που θα υπάγεται απευθείας στον Υφυπουργό Τουρισμού.

- Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ., ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ατόμων με αναπηρία, στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού και σε όλα τα όργανα σχεδιασμού πολιτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων.

- Συνεχής διαβούλευση με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους Φορείς της σε επίπεδο σχεδιασμού, αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας, μεταφοράς, τουριστικών υπηρεσιών, προγραμματισμού περιηγήσεων, συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας και λοιπών τομέων της τουριστικής βιομηχανίας.

- Διασφάλιση, ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίηση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία των κτιριακών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των εντύπων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Υπηρεσιών και Φορέων, καθώς και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρίες στις παραπάνω κτιριακές υποδομές σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

- Καθιέρωση παροχής «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων (συνοδών, επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας κ.λπ.) προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναλλαγές τους με το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

- Θέσπιση ισχυρού θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών του «Τουρισμού για Όλους» σε όλες τις τουριστικές υποδομές. Ενδεικτικά το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
o Υποχρέωση διασφάλισης της προσβασιμότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς και ποσοστού 10% των δωματίων, όλων των τουριστικών υποδομών ανεξαρτήτως κατηγορίας.
o Καθιέρωση κινήτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών όλων των κατηγοριών και ιδιαίτερα των χαμηλότερων κατηγοριών (Β΄, Γ΄ κ.λπ.),
o Ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα κριτήρια αξιολόγησης των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες εστίασης κ.λπ.) για την κατάταξή τους σε κατηγορίες.
o Καθιέρωση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.
o Καθιέρωση της διάθεσης προσβάσιμων εντύπων από τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.
o Καθιέρωση παροχής «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων (συνοδών, επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας κ.λπ.) για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και γενικότερα ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς και εκδηλώσεις.
o Διασφάλιση προσβάσιμων τουριστικών λεωφορείων.
o Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων στις πισίνες και λοιπές αθλητικές δραστηριότητες των ξενοδοχειακών μονάδων.
o Πιστοποίηση της προσβασιμότητας των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι την αρμοδιότητα αυτή διεκδικεί ήδη η ΕΣΑμεΑ βασιζόμενη στην εμπειρία και τη μεθοδολογία που ήδη έχει αναπτύξει.

- Συστηματική καταγραφή και διαρκής ενημέρωση πληροφοριών σχετικών με τις παρεχόμενες προσβάσιμες υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.


Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη διεύθυνση www.esaea.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937 157 193.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails